5 sept 2015

Wyndham Lewis (Joyce, Eliot, Pound)

James Joyce, 1921

T.S. Eliot, 1938

Ezra Pound, 1939

T.S. Eliot, 1949