11 ene 2015

Robert Delaunay (Tour Eiffel)

La Tour Eiffel, 1909

La Tour Eiffel aux arbres, 1910

Tour Eiffel, 1910-11

Champs de Mars, La Tour rouge, 1911

La Tour rouge, 1911-12

Tour Eiffel et jardin du Champ de Mars, 1922

Tour Eiffel, 1924-26

Tour Eiffel, 1926

La Tour Eiffel, 1926

No hay comentarios: